Устав

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ – „БАВОТ”


І.НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
 • Чл.1.1.Сдружение с нестопанска цел БАВОТ е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ с наименование “Българска Асоциация по Ветеринарна Ортопедия и Травматология” и абревиатура БАВОТ и ще бъде наричано по-надолу “сдружението”.
 • Чл.1.2.За целите на международните изяви и контакти на сдружението, наименованието може да бъде изписвано и на латиница
 • Чл.1.3.Наименованието и абреаиатурата ще се отбелязват задължително върху всички печатни документи, обявления, реклами и друга документация на сдружението.
 • Чл.1.4.Седалището на сдружението е град Варна.
 • Чл..1.5.Адресът на управление на сдружението е: гр. Варна, ул. „Идеал Петров”1, ет.3, ап.

ІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ
 • Чл.2.1. Сдружението БАВОТ е доброволно, независимо и неполитическо сдружение, което си поставя идеални цели.
 • Чл.2.2.Основните цели на сдружението са нестопански и се свеждат до:
 1. Повишаване квалификацията, теоритичната и практическа подготовка на членовете на сдружението в областта на ветеринарната ортопедия и травматология.
 2. Популяризиране на приложенията и достиженията на ветеринарната ортопедия и травматология сред ветеринарните лекари – нечленове на сдружението.
 3. Популяризиране на приложенията и достиженията на ветеринарната ортопедия и травматология сред стопаните на животни.
 4. Развитие и утвърждаване на международния авторитет на българската ветеринарна ортопедия и травматология.
 • Чл.2.3.Постигането на целите на сдружението се осъществява чрез организация на теоретико-практически форуми по ветеринарна ортопедия и трамватология, участие в международни организации и на международни форуми, участие на форуми на други ветеринарни организации в Р България, участие на хуманномедицински и смесени форуми с ортопедико-травматологична насоченост, участие на форуми с посещение от страна на стопани на животни, издаване и разпространения на печатни материали.
 • Чл.2.4.За постигане на целите си сдружението извършва в страната и чужбина дейности и сделки от всякакъв позволен от закона вид, включително придобиване права върху обекти на интелектуалната собственост или други права.
 • Чл.2.5.Сдружението може да учредява дружества и да придобива участия в дружества за постигане на целите си.
  Чл.2.6.За постигане на целите си сдружението може да влиза в договорни отношения с местни и чуждестранни физически или юридически лица, с държавни институции или други юридически лица с нестопанска цел, както и да се сдружава с тях за осъществяване на съвместни дейности.

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

 • Чл.3.1.Сдружение БАВОТ се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в полза на членовете си.
 • Чл.3.2.Самоопределянето по предходния член подлежи на вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел във Варненски окръжен съд

ІV.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
 • Чл.4.1 Предметът на дейност на сдружението е:
 1. Организация и провеждане на теоретико-практически форуми по ветеринарна ортопедия и трамватология с цел повишаване квалификацията на членовете на сдружението.
 2. Участие в международни организации и на международни форуми.
 3. Участие на форуми на други ветеринарни организации в Р България
 4. Участие на хуманномедицински и смесени форуми с ортопедико-травматологична насоченост.
 5. Участие на форуми с посещение от страна на стопани на животни
 6. Издаване и разпространения на печатни материали.
 7. Популяризиране на приложенията и достиженията на ветеринарната ортопедия и травматология сред ветеринарните лекари-нечленове на сдружението и сред стопаните на животни.

V. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 • Чл.5.1.Членството в сдружението е винаги доброволно. То бива индивидуално и колективно.
 • Чл.5.2.Индивидуален член на сдружението може да бъде всеки ветеринарен лекар, който признава Устава и плаща членски внос на сдружението.
 • Чл.5.3.Колективни членове на сдружението са юридически лица, чийто предмет на дейност е сходни с този на сдружение БАВОТ и желаят да работят съвместно за постигане на целите на сдружението.
 • Чл.5.4.Приемането на членове на сдружението става въз основа на писмена молба до Управителя, в която кандидатът декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав, придружена с копие от дипломата за висше ветеринарномедицинско образование и банков докумен за платена встъпителна вноска.
 • Чл.5.5.Когато молбата за приемане се подава от юридически лица, към нея не се прилага копие от диплома за висше ветеринарномедицинско образование, но се прилагат освен документ за платена встъпителна вноска също и: решение на ръководния орган за членство в Сдружение БАВОТ, копие от решението за регистрация и от устава на кандидатстващото за членство Сдружение. Колективното членство в сдружението не засяга организационната и юридическата самостоятелност на колективните членове.
 • Чл.5.6.Управителят издава документ за членство в срок до 10 работни дни от подаване на писмената молба. Членството се придобива от датата на издаване на документа за членство.
 • Чл.5.7.Членските права на всички членове на сдружението са равни и всеки член има право:
 1. Да участва в дейността и управлението на сдружението чрез участие в Общото съброние или посредством органите за управление.
 2. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на сдружението по реда предвиден в този Устав.
 3. Да бъде информиран за дейността на сдружението и за всички решения, в приемането на които не е участвал.
 4. Да ползва имуществото на сдружението доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи.
 5. Да напуска доброволно сдружението.
 • Чл. 5.8.Всеки член на сдружението е длъжен :
 1. Да спазва Устава и да изпълнява решенията на ръководните органи.
 2. Да участва в дейността му и да спомага за осъществяване на целите и задачите на сдружението.
 3. Редовно да заплаща имуществени вноски.
 4. Да пази и да съдейства за издигането на престижа на Сдружението и неговите членове и да не извършва действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят.
 • Чл.5.9.Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.         

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
 • Чл.6.1.Членството в сдружението се прекратява: 
 1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителя.
 2. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респективно при прекратяване дейността на колективния член.
 3. С изключването.
 4. С прекратяване дейността на сдружението.

VІІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
 • Чл.7.1.Органи на управление на сдружението са:
 1. Общото събрание
 2. Управител

VІІІ. ОБЩО СЪБРАНИЕ
 • Чл.8.1.Върховен орган на управление на сдружението е Общото събрание. Общото събрание се състои от индивидуалните членове и делегати-законни представители или представители на колективните членове.
 • Чл.8.2.Общото събрание:
 1. Изменя и допълва Устава
 2. Приема други вътрешни актове
 3. Избира и освобождава Управителя
 4. Изключва членове
 5. Взема решение за участие в други организации
 6. Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението
 7. Приема основни насоки и програма за дейността на сдружението
 8. Приема бюджета на сдружението
 9. Взема решение относно размера на членския внос
 10. Приема отчета за дейността на Управителя
 11. Отменя решенията на Управителя, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
 • Чл.8.3.Правата по точки 1, 3, 6, 8, 10 и 11 на предходния член не могат да се възлагат на други органи на сдружението.
 • Чл.8.4.Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете на Сдружението и за Управителя на Сдружението.
 • Чл.8.5.Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
 • Чл.8.6.Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона или Устава, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на сдружението или на Управителя по всяко време след узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
 • Чл.8.7.Споровете по Чл.8.5. могат да бъдат повдигани пред варненски окръжен съд от всеки член на сдружението или от Управителя, или от прокурора по всяко време след узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на решението.

ІХ. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И РЕШЕНИЯ

 • Чл.9.1.Общото събрание се свиква от Управителя или по искане на най-малко една пета от членовете на сдружението, отправено до Управителя. Ако във втория случай Упавителят в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от Съда по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
 • Чл.9.2.Поканата съдържа деня, часа и мястото на заседанието, неговия дневен ред и по чия инициатива се свиква то. Дневният ред в поканата включва във втория случай по чл. 9.1. всички изброени в искането точки и може да бъде допълнен по преценка на Управителя. Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на сдружението най-малко един две седмици преди насрочения ден.
 • Чл 9.3.Решенията на Общото събрание са законни ако на неговите заседания присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се вземат с явно или тайно гласуване с обикновено мнозинство.
 • Чл.9.4. В случай, че в обявения час на заседание на Общото събрание присъстват по-малко от половината му членове, заседанието се отлага с един час, след което провеждането му и взетите на него решения се считат за законни, независимо от броя на присъствалите членове.
 • Чл.9.5.Всеки член на Общото събрание има право на един глас, който е равен на другия.
 • Чл.9.6.Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
 1. Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.
 2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
 • Чл.9.7.Едно лице може да представлява не повече от петима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно, в което се указва обема на представителната власт. Преупълномощаване не се допуска.
 • Чл.9.8.Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
 • Чл.9.9.Решенията по чл. 8.2., точки 1 и 6 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
 • Чл.9.10.По въпроси, които не са включени и конкретизирани в дневния ред, не може да се вземат решения, може единствено да се проведе дискусия. Не се допуска допълване на дневния ред в рамките на самото събрание. Изключение са единствено въпроси по чл. 10.4 на Устава, по които решения може да се взимат на всяко Общо събрание независимо дали са включени в Дневния ред.

Х. УПРАВИТЕЛ
 • Чл.10.1.Между сесиите на Общото събрание сдружението се ръководи от Управител, избран за срок от 1 година, който осъществява оперативното ръководство.
 • Чл.10.2.Управителят има следните правомощия:
 1. Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.
 2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
 3. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на закона и Устава.
 4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и щат.
 5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на дружеството.
 6. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това
 7. Определя адреса на сдружението.
 8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или според Устава на сдружението не са правомощия на друг орган.
 9. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.
 • Чл.10.3.Решенията за разпоредителни действия с дълготрайни материални активи, за даване на обезпечения, гаранции, искания за кредити, за учредяване на вещни права върху недвижими имоти и тежести върху тях и решението за определяне на ликвидатор не се взимат от Управителя, а само от Общото събрание мнозинство 2/3 от гласовете.
 • Чл.10.4.Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред Общото събрание решение на Управителя, което е прието в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание по което и да е време след узнаването му, но не по-късно от една година от взимането му.
 • Чл.10.5.Избраният от Общото събрание Управител на сдружението представлява същото пред Държавата, пред нейните органи и власти, както и пред всички трети физически и юридически лица в страната и чужбина.
 • Чл.11.2. Управителят на сдружението осигурява общото ръководство и контрол по изпълнение на решенията, взети от ръководните му органи.
 • Чл.11.3.Когато Управителят поради отсъствие или друга причина не е в състояние да изпълнява функциите си по Устава и закона, те се осъществяват в пълния им обем от писмено упълномощен от него заместник.

ХІ. ИМУЩЕСТВО

 • Чл.11.1.Имуществото на сдружението се състои от пари, недвижими и движими вещи, вещни права, права на ползване, права върху обекти на интелектуалната собственост, и всички други права, които законът допуска да бъдат притежавани от юридическите лица.
 • Чл.11.2.Сдружението осигурява финансови средства за своята дейност от:
 1. Имуществени вноски на членовете
 2. Спонсори, дарения, помощи.
 3. Отчисления от търговски дружества, от дивиденти и от участие в търговски дружества, от лихви, кредити и др.
 4. Приходи от собствено имущество.
 5. Доходи от други ветеринарни организации.
 • Чл.11.3 .Материалната база на сдружението се ползва само по нейното предназначение.
 • Чл.11.4.Сдружението не отговаря за задълженията на своите членове, както и те не отговарят за задълженията на сдружението.
 • Чл.11.5.Имуществото на сдружението се управлява от ръководните му органи, съгласно устава и законите на страната.
 • Чл.11.6.Паричните средства на сдружението се съхраняват само и единствено в банкови сметки.
  Чл.11.7.Разходите на сдружението се извършват съобразно годишния бюджет, изготвен и одобрен съгласно този Устав.

ХІІ. СРОК, РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
 • Чл.12.1.Сдружение БАВОТ няма краен срок за съществуване.
  Чл.12.2.Сдружение БАВОТ се вписва в съответния регистър при Варненски окръжен съд
  Чл.12.3.Сдружението може да се прекрати само по решение на Общото събрание или на съдебните власти в предвидените от закона случаи.
 • Чл.12.4.При прекратяване по решение на Общото събрание се пристъпва към ликвидация на имуществото. Доброволната ликвидация на сдружението може да се реши от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от подадените действителни гласове.
 • Чл.12.5.При ликвидация имуществото на сдружението, останало след удоволетворяване на кредиторите, се разпределя между членовете по равно.

Х
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1

 • Този Устав е приет на 25.11.2011 г. с решение на Учредителното събрание на Сдружение Българска Асоциация по Ветеринарна Ортопедия и Травматология и е подписан от членовете му.
 • Инициативният комитет на Българската Асоциация по Ветеринарна Ортопедия и Травматология /BAVOT/, е в състав:
  • Д-р Светослав Христов
  • Д-р Асен Милев
  • Д-р Ивайло Папазов
  • Д-р Христо Николов
  • Д-р Владислав Златинов
  • Д-р Влади Кирилов
  • Д-р Димитър Иванов
  • Д-р Янко Тодоров
  • Доц. Д-р Михаил Паскалев

Записване за бюлетин Научавайте първи за нашите събития